Algemene voorwaarden

Wij vragen uw aandacht voor de Algemene Voorwaarden van Ici Leonie eenmanszaak voor het verzorgen van catering en diners op locatie en het geven van kookdemo’s en kooklessen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de door Ici Leonie te leveren producten of te verrichten diensten. Ici Leonie kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 1 definities

Opdrachtnemer
De partijen
1) Ici Leonie, postadres Valeriaan 49 3401 LC te IJsselstein.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap, nader ook te noemen “klant” of “u” die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter zake een of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Annulering
De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeenkomsten diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Dagen
Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.

Werkdagen
Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemene erkende feestdagen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De AV zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AV andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AV.

2.2 Afwijken van de AV is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

2.3 Zijn de AV eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de AV toepasselijke geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij opdrachtnemer de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan opdrachtnemer de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

3.2 Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als zij schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard, of als hij een opdrachtbevestiging verstuurd heeft. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

3.4 Opdrachtgever kan tot 5 werkdagen voor de datum van uitvoering een lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan opdrachtnemer. Bedraagt het gecorrigeerde aantal gasten minder dan 50% van het oorspronkelijke aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke annulering, waarop artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing is. In dat geval bepaalt opdrachtnemer de creditering aan de hand van de gegevens vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op assortimentswijziging door opdrachtgever voor de dag van uitvoering.

Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte op opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.

3.5 Afspraken met personeelsleden van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet, tenzij deze schriftelijk namens opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.6 Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarmee gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeen en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij de opdrachtnemer berusten.

3.7 De onder 3.6 bedoelde bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden terug te vorderen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.2 Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.3 Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen aan opdrachtgever door te berekenen.

4.4 Een prijsverhoging als bedoeld onder 4.3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Betaling

5.1 De betaling dient te geschieden 8 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte.

5.2 Opdrachtgever is verplicht 25 % van de overeengekomen prijs als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst te betalen. 30 dagen voor uitvoering van de overeenkomst dient opdrachtgever 60 % van de overeengekomen prijs te hebben aanbetaald en 4 dagen voor uitvoering van de overeenkomst dient opdrachtgever 85% te hebben aanbetaald.

5.3 Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en verder uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

5.4 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een rente per kalendermaand verschuldigd van 1,5 %. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend.

5.5 Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die opdrachtnemer moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen “incassokosten”. Deze incassokosten worden gesteld op maximaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 120,–. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door opdrachtnemer wordt overgegaan.

5.6 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen.

5.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.

5.8 Eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever naar aanleiding van door opdrachtgever gedane reclames, danwel uit andere hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.

Artikel 6 Annuleringen

6.1 Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien opdrachtnemer het aanbod niet onverwijld verwerpt.

a) Bij annulering meer dan 120 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 50 % van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.

b) Bij annulering 30 dagen of meer voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 75% van de aanneemsom aan opdrachtgever te betalen.

c) Bij annulering minder dan 30 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.

6.2 Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering de opdrachtnemer heeft bereikt.

6.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Uitvoering

7.1 De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

7.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.

7.3 Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling danwel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is het al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar.

7.4 Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer een goede efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

7.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk een week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan opdrachtnemer dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van de opdrachtgever.

7.6 Opdrachtnemer neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Opdrachtnemer zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

7.7 Indien opdrachtnemer eten en drinken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.

7.8 Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

7.9 Opdrachtnemer maakt indien nodig gebruik van de BHV-ers van opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat er voldoende BHV-ers op locatie tijdens de partij aanwezig zijn.

Artikel 8 Transport en werkomstandigheden

8.1 Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is de opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee opdrachtnemer aan de leveringsplicht heeft voldaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

8.2 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan opdrachtnemer, naar de eis van opdrachtnemer zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin opdrachtnemer werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

8.3 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiene, arbo en milieu.

Artikel 9 Reclame

9.1 Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen opdrachtgever wenst.

9.2 Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 8 werkdagen na uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen overeengekomen offerte of opdrachtbevestiging. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, danwel onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen binden opdrachtnemer niet.

9.3 Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.

9.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, danwel door van buiten komende oorzaken.

9.5 Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief of telefax ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. Reclames die opdrachtnemer na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door opdrachtnemer niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden,. Tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

10.2 Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat terzake et betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtnemer vergoed wordt.

10.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

10.4 Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.

10.5 Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1,2,3 en 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

10.6 Opdrachtgever wordt ter alle tijden als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van de opdrachtnemer tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtnemer of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake.

10.7 Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichtingmaterialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van opdrachtgever aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.

10.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestaties en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

10.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

10.10 Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

Artikel 11 Klachten

11.1 Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan opdrachtnemer te melden, opdat opdrachtnemer de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt als de diensten tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten deze normale werkuren worden verricht, dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden.

11.2 Eventuele klachten worden door de opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan opdrachtnemer doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

Artikel 12 Eigendom goederen

12.1 Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door opdrachtnemer ter beschikking gestelde non consumptieve goederen blijven eigendom van opdrachtnemer. Indien goederen van opdrachtnemer achterblijven, moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan opdrachtnemer geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen kostprijs worden vergoed.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.

13.2 In geval van overmacht zal opdrachtgever aan opdrachtnemer nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

13.3 Indien de overmachttoestand aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. In dat geval dient de ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zij is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal dan worden terugbetaald.

13.4 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van opdrachtnemer voor de duur van deze omstandigheid op.

13.5 Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschiking worden gesteld.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer ene opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 15 Geschillen

15.1 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.